Semalt hünärmeni, ofisdäki zyýanly programma üpjünçiliginden gaça durup boljakdygyňyzy kepillendirýär - Ine

Zyýanly programma üpjünçiligi köp ýitgilere we zyýanlara sebäp bolup biler. Iş dünýäsinde hakerler pul, söwda syrlary we girdeji getirip biljek islendik maglumatlary ogurlamak üçin köp hileleri synap görýärler. Wirusa garşy programma üpjünçiligi, gorag diwarlary we e-poçta şifrlemek ýaly howpsuzlyk gurallary zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümleriniň öňüni almakda möhüm rol oýnaýar. Şeýle-de bolsa, hakerleriň bu çäreleri durmuşa geçirmeginiň ýollary bar. Olar köplenç guramalar ulgamyna ýol tapmak üçin işgärleri nyşana alýarlar.

Bagtymyza, işgärler Semaltyň hünärmeni Iwan Konowalow tarapyndan görkezilen aşakdaky çäreleri görseler , zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümlerine sezewarlygyny ep-esli azaldar.

1. Duşmany biliň

Açylýan duýduryşlar we web sahypasyndaky mahabatlar onlaýn dünýädäki durmuş hakykatydyr. Hakerler bu iki usula ep-esli wagt sarp etdiler. Duýduryşlary we mahabatlary köplenç agressiw görkezilýär we ussatlyk bilen ýazylýar. Mahabatda gowy görünýän geleşikler satylýar. Açylýanlar köplenç gyssagly ünsi talap edýän we işgärlere abatlaýyş gurallaryny göçürip almaga çagyrýan näsazlyk barada duýduryş berýärler. Bu mahabatlar we pop-uplar zyýanly ýüklemeler we sahypalara baglanyşyklary gizleýär. Ulanyjy şeýle baglanyşyklara basandan soň, zyýanly programma üpjünçiligi awtomatiki göçürip alyp biler.

Demirgazyk-gündogar uniwersitetiniň Maglumat howpsuzlygy bölümi işçilere şeýle açylýan penjirelerden gaça durmagy we diňe kanuny baglanyşyklara basmagy maslahat berýär.

2. Geň baglanyşyklardan we goşundylardan ägä boluň

MakeUseOf-yň pikiriçe, ulanyjylar gelip çykyşy we ähmiýeti şübheli bolan baglanyşyklary göçürip almakdan ýa-da açmakdan saklanmalydyrlar. E-poçta hyzmatlarynyň köpüsi zyýanly programma üpjünçiligi üçin goşundylary gözden geçirse-de, işgärler şeýle soralmaýan goşundylardan we baglanyşyklardan gaça durup howpsuzlygy ýokarlandyryp bilerler.

3. Daşarky saklaýjy enjamlary skanirläň

Indi faýllar USB fleş disklerinden, ýat kartalaryndan, daşarky gaty disklerden we beýleki enjamlardan dürli enjamlary ulanyp, bir kompýuterden beýlekisine geçirilip bilner. Bu saklaýjy enjamlar köplenç paýlaşylýar we zyýanly programma üpjünçiligini bir kompýuterden beýlekisine geçirip bilýär. Faýllary açmazdan ozal, MakeUseOf-yň maslahat berşi ýaly zyýanly programma üpjünçiligini tapmak üçin ammar enjamlaryny gözden geçiriň.

4. Eger şertnama gaty gowy bolsa

Adamlar elmydama mugt zatlara çekilýär. Mugt oýunlar, programma üpjünçiligi, aýdym-saz we filmler hakerleriň köpüsiniň zyýanly programma üpjünçiligini köp kompýuterlere oturtmak üçin ulanjak çeňňegi. Mugt göçürip almagy teklip edýän saýtlaryň köpüsi, zyýanly programma üpjünçiligini sistema sokmak üçin howp abanýar. Demirgazyk-gündogar uniwersitetiniň Maglumat howpsuzlygy bölümi bu töwekgelçiligi azaltmak üçin ynamdar saýtlardan göçürip almagy goldaýar.

5. Fişing e-poçtalary üçin ýykylmaň

Fişing e-poçtalary, dürli taktikalary ulanyp, alyjydan belli bir maglumatlary çykarmak üçin niýetlenendir. Bu e-poçtalary ýazanlar, ynam gazanmak ýa-da işgärleri kredit kartoçkasy maglumatlary ýaly maglumatlary ýaýratmaga höweslendirmek üçin lotereýada ýeňiş gazanan ýaly bahana ulanyp, sabyrly oýun oýnap bilerler. Olaryň taktikasy ussatlyk we tehnika bilen tapawutlanýar. Işçiler näbelli iberijileriň e-poçtalaryndan gaça durmalydyrlar. Işgärleriň okaýan hatlary üçin, iberiji döwülen ýagdaýynda maglumatlara üns bermeli.

6. HTML-de e-poçta bilen öçüriň

HTML skriptleri işledip biler. Eger ýokaşan e-poçta açylsa, zyýanly programma üpjünçiligi skripti awtomatiki işleder we kompýutere ýokaşar. Bu töwekgelçiligiň öňüni almak üçin HTML aýratynlygyny e-poçta bilen öçüriň. Işgärler HTML ulanmaly bolsa, e-poçta habarlarynyň ygtybarly çeşmelerden gelendigine göz ýetirmeli.

mass gmail