Spamdan goramak: Semaltdan gollanma

E-poçtalaryň köpüsinde bukjalarynda spam habarlary bar. Spam hatlaryny ygtybarly çeşmelerden ibermek her bir ulanyjy üçin möhüm zerurlykdyr.

Spam hatlarynda zyýanly Troýanlar bolup biler ýa-da başga bir hereket etmek niýeti bar, pidany gizlenen çagyryş meselesini görkezýär. Spamerler kompýuteriňize girip, size görmek islemeýän mahabat hatlaryny iberýärler. Käbir ýagdaýlarda spamçylar kompýuter tor ulgamyna girmegi başaryp bilerler. Bu täsir, ygtybarly e-poçtaňyza girip biler, bu bolsa kanuny şahslar bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda, spamçylar çagalara pornografiýa ýaly ýerliksiz mazmun iberip bilerler.

Spamdan uzak durmak, onlaýn işleýän adam üçin hökmany zat. Spamdan uzak durmak ýa-da skanirlemek üçin Semalt hünärmeni Lisa Mitçel size aşakdaky çäreleri maslahat berýär.

1. Spam süzgüçli programma üpjünçiligini ulanyň

Spama garşy programma üpjünçiliginiň käbir çözgütleri bar, olar spam mazmunyny näbelli ulanyjylardan bloklamaga hyzmat edýär. Bu süzgüçler gelýän habarlary gözden geçirýär we kesgitleýär. Programma üpjünçiligi, spamy öz içine alýan we kanuny hatlara rugsat berýän e-poçtalary blokirläp biler. Bu bloklaýjy programma üpjünçiligini gurmak, web sahypaňyzyň durnuklylygyna, şeýle hem käbir SEO tagallalaryňyzy güýçlendirip biler.

2. Bir gezek ulanylýan e-poçta salgyňyz bolmaly

Iş e-poçta ýa-da blog e-poçtasy bolan adamlar üçin mugt iş e-poçta ulanmak hökmandyr. Spamerler bir ulgamy ogurlap we e-poçtalary web sahypasyna alyp bilerler. Bu ýagdaýda spamlary öz içine alýan habarlary kimdir biriniň maglumatlaryna täsir etmeýän e-poçta iberip bilerler. Spamerler pidany aňsatlyk bilen özüne çekip biljek aldaw, mahabat we freebies ýaly taktikalary ulanýarlar.

3. Spam e-poçta baglanyşyklaryna basmaň

Bu baglanyşyklar SQL sanjymy ýa-da zyýanly hakerler üçin brauzeriňizi basmak ýaly zyýanly işleri ýerine ýetirip biler. Beýleki ýagdaýlarda, bu baglanyşyklar uzakdaky zawodyň täzeden başlamagy ýaly funksiýalary ýerine ýetirýän smartfonlarda kodlary aýlap biler.

4. Ygtybarly we şübheli SEO gurallaryny süzüň

Internet marketinginiň başlangyjy bilen, spamerler köp sanly SEO ýaly täsirli SEO usullaryna eýe. Adaty internet marketing usullary ýaly, amallarynyň köpüsini awtomatlaşdyrmakda köp üstünlik gazanýarlar. Spamerlerde müňlerçe dogry e-poçta salgylaryny tapmaga kömek edip biljek awtomatlaşdyryş gurallary bar.

5. Spam e-poçta goşundylaryny açmaň

Troýanlardan hüjüm almagyň iň aňsat usullaryndan biri, Troýanlary öz içine alýan goşundylary açmakdyr. Bular pidanyň kompýuterinde ýerine ýetirýän aýratyn wezipeleri bolan haker tarapyndan döredilen gurallar. Spamerleriň ulanýan umumy bir usuly, poçta resminamasy görnüşinde sanaw, katalog ýa-da araba maglumatlary ibermekdir.

Netije

Kompýuterden ýa-da jübi telefonyndan internete girmek üçin ulanýan her bir adam, spam temasydyr. Spam hatlary, maksadyna zyýanly niýetli hakerlerden gelýär. Pidanyň gowşaklygyna we nadanlygyna baglylykda bu hatlar tutuş gutyny kolonizasiýa edip biler. Web sahypalarynyň işleýşine täsir edip, ulanyjydan ogurlap bilerler. Spamdan uzak durmak möhümdir. Spam diňe bir kompaniýany ýitgi çekip bilmez, web sahypasyny hem ýykyp biler. Bu görkezmeleri ulanyp, spam hüjümlerinden gaça durup bilersiňiz. Beýleki ýagdaýlarda, zyýanly e-poçta tapyp, ondan gaça durup bilersiňiz, spameri e-poçtaňyzdan el üzüp bilersiňiz.

mass gmail